Avocat Cluj clauze abuzive BRD: constatarea caracterului abuziv al clauzelor ce reglementau comisionul de întocmire dosar, de gestionare și administrare

Studiu de caz avocat clauze abuzive Cluj: instanța a constatat caracterul abuziv dintr-un contract de credit încheiat în anul 2008 cu BRD – Groupe Societe Generale SA

Obiective atinse:

Instanța a constatat caracterul abuziv dintr-un contract de credit încheiat în anul 2008, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, al clauzelor ce reglementatu comisonul de întocmire dosar, comisionul de gestionare și administrare a creditului.

În consecință, instanța a obligat banca la restituirea sumelor percepute cu titlu de comisione abuzive, respectiv:

  • Restituirea sumei de aprox. 1.750 euro percepută de bancă cu titlu de comision de întocmire dosar;
  • Restituirea sumei de aprox. 1.900 euro percepută de bancă cu titlu de comision de gestionare a creditului între perioada încheierii contractului de credit (mai 2008) și emiterii actului adițional la acesta (august 2010);
  • Restituirea sumelor percepute de bancă cu titlu de comision de administrare a creditului ulterior emiterii actului adițional și până la zi (0,10% din soldul creditului), cuantumul total urmând a fi calculat pe cale extra-judiciară;
  • Suplimentar, banca a fost obligată să achite reclamantului dobândă legală penalizatoare calculată asupra fiecărei sume de restituit, de la momentul perceperii și până la data plății.

Prezentarea cazului

În anul 2008 clientul a încheiat un contract de împrumut pentru pentru nevoi personale cu BRD SA în cuantum de 70.000 EURO pentru o perioadă de 300 luni, credit garantat cu o ipotecă imobiliară, iar în cursul anului 2010 a emis un act adițional la contractul de credit în scopul alinierii acestuia la dispozițiile OUG nr. 50/2010.

Prin actul adițional, banca a urmărit să modifice denumirea și modul de calcul al comisionului lunar de gestionare a creditului, acesta fiind transformat în comision de administrare și calculat la soldul creditului (nu la valoarea creditului acordat), procentul de 0.10% rămânând nemodificat.

Suplimentar, prin actul adițional banca a renunțat la comisionul de rambursare anticipată.

Clauze și comisioane abuzive

Plecând de la premisa că împrumutatul este un consumator în sensul legislației specifice, instanța a acceptat argumentele noastre (avocat procese bănci Cluj) și a constatat caracterul abuziv al următoarelor clauze și comisioane:

  • Comisionul de întocmire dosar de 1,8%, dar nu mai puțin de 200 euro, perceput o singură dată la acordarea creditului.

Instanța a apreciat că este abuziv întrucât acesta reprezintă doar un câștig suplimentar și artificial pentru bancă, nefiind justificat ca acesta să fie stabilit procentual, proporțional cu creditul, atât timp cât documentația și analiza necesară este în principiu aceeași, indiferent de mărimea creditului.

  • Comisionul lunar de gestionare a creditului de 0,10 % calculat la valoarea creditului.

Instanța a apreciat că acesta este abuziv întrucât se raportează la valoarea inițială a creditului și nu la valoarea soldului rămas de plată, creând astfel un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Instanța a apreciat că inserarea comisionului lunar de gestionare a creditului vatămă interesele patrimoniale ale împrumutatului, urmărindu-se în realitate obţinerea unui avantaj disproporţionat faţă de prestaţia efectuată de bancă, avantaj reprezentat de valoarea de 0,1% pe lună din creditul acordat (echivalentul a 70 EUR/lună,) adăugat la cuantumul dobânzii percepute de bancă.

  • Comisionul de administrare a creditului de 0,10 % calculat din soldul creditului introdus ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010 prin emiterea unui act adițional în acest sens.

Deși OUG nr. 50/2010 a prevăzut posibilitatea băncii de a percepe un comision de administrare a creditului calculat la soldul acestuia, a impus ca introducerea oricăror comisioane să fie făcută prin semnarea unui act adițional în acest sens.

Astfel, instanța a apreciat că prin constatarea nulității absolute a comisonului de gestionare, banca avea obligația să încheie un act adițional de modificare a comisionului de gestionare stabilit la valoarea inițială cu comisionul de administrare stabilit la sold, simpla emitere a unui asemenea act adițional și comunicare către debitorul consumator nefiind suficientă.

În concluzie, instanța a apreciat că introducerea comisionului de administare stabilit la sold nu poate fi opus debitorului și a reținut că acesta a fost perceput abuziv inclusiv ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010.

Concluzii

Cât privește dobânda bancară, contractual a prevăzut o dobândă fixă de 7,25% pe an în primul an de creditare și o dobândă variabilă stabilită  pe baza indicelui monetar EURIBOR la 3 luni + 3,5 puncte procentuale, marjă fixă, calculată la soldul creditului.

În lipsa unei componente variabile care să fie stabilită discreționar și netransparent de către bancă, instanța a apreciat că această clauză ce reglementează dobânda bancară nu este abuzivă.

Devenind plăți nedatorate ca urmare a constatării nulității absolute a clauzelor în baza cărora au fost percepute, instanța a obligat banca să restituie reclamantului sumele de bani percepute în temeiul clauzelor cu privire la care s-a stabilit că au un caracter abuziv.

Respectiv:

  • suma percepută cu titlu de comision lunar de gestionare a creditului;
  • suma percepută cu titlu de comision lunar de administrare a creditului;
  • suma percepută cu titlu de comision de întocmire dosar.

Choose the Brisc Legal team of lawyers from Cluj-Napoca for solving your legal problem.

14-16, Dorobantilor street
Cluj City Center
2nd floor, room 210
400121, Cluj-Napoca