Modificările aduse legi dării în plată prin Legea nr. 52/2020

Modificările aduse legi dării în plată prin Legea nr. 52/2020.

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite a trecut printr-o serie de modificări favorabile consumatorilor ca urmare a adoptării Legii nr. 52/2020, în special pentru ca dispozițiile sale să fie puse în acord cu deciziile Curții Constituționale emise în această materie.

Printre principalele modificări ale legii se numără și stipularea în mod expres a două cazuri de impreviziune, prezumate în mod absolut, conform art. unic pct. 2 din Legea nr. 52/2020. Prin urmare, debitorul va trebui să probeze că se află într-una dintre cele două situații de impreviziune prevăzute de Legea nr. 77/2016 modificată prin Legea nr. 52/2020 pentru a se putea ajunge la încetarea contractului de credit și stingerea datoriilor împrumutatului.

  1. Se consideră impreviziune dacă pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului înregistrează, la data transmiterii notificării dării în plată, o creștere de peste 52,6 % față de data încheierii contractului de credit.

Pentru ca debitorii să se poată prevala de acest caz, trebuie îndeplinite câteva condiții cumulative:    

  • Contractul de credit să fie în executare;
  • Cursul de schimb valutar aplicabil monedei creditului să înregistreze o creștere cu peste 52,6 % față de momentul încheierii contractului de credit;
  • Această creștere a cursului de schimb să fie înregistrată la data transmiterii notificării de dare în plată.
  • Se consideră impreviziune dacă pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50 % ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.
  • Acest caz este aplicabil în situația în care există o variație a dobânzii contractuale, stabilită în funcție de politica de creditare a băncii sau în funcție de anumiți indici bancari, cum ar fi de exemplu ROBOR, EURIBOR, LIBOR, etc.

Aceste condiții vor putea fi îndeplinite atât de creditele contractate în CHF dar și în EURO.

O condiție suplimentară, comună ambelor cazuri prezumate de impreviziune o reprezintă aceea că este necesară menținerea pragurilor valorice (o diferență de curs de peste 52,6 % sau o creștere a ratei lunare de peste 50 %) în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

Prin urmare, în cazul în care persoana care a luat creditul decide să se prevaleze de unul din cele două cazuri menționate anterior, datorită caracterului absolut al acestora, instituția bancară nu ar putea să probeze contrariul și judecătorul este obligat să consimtă darea în plată.

Banca ar putea să probeze doar neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute de art. 4, alin. 1, lit. a-d din Legea nr. 77/2016, și anume:

  • Creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute de art. 1, alin. 1;
  • Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro;
  • Creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;
  • Consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul respectiv.

O modificare în favoarea consumatorului este și aceea că proba îndeplinirii condițiilor de admisibilitate revine în exclusivitate băncii. Astfel, dacă banca formulează contestație împotriva notificării de dare în plată, va trebui să și îndeplinirea dovedească condițiile de admisibilitate, sub sancțiunea respingerii contestației formulată de bancă (art. (1 ind. 3) din Legea nr. 77/2016).

O altă modificare adusă prin Legea nr. 52/2020 o reprezintă aceea ca pe durata notificării de dare în plată, precum și pe perioada soluționării cererilor creditorului prevăzute de art. 7 și 8 din Legea nr. 77/2016, debitorul să nu poată fi înscris în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitori cu risc ridicat sau rău-platnici.

Deosebit de relevant este faptul că până la soluționarea definitivă a contestației formulată de bancă cu privire la îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a dării în plată, sunt suspendate orice demersuri de executare silită, inclusiv popririle. De asemenea în această perioadă, sunt suspendate orice plăți către instituția bancară, precum și orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de către creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului, respectiv societățile de recuperări creanțe.

La art. 7 din Legea nr. 77/2016 a fost adăugată o prevedere, favorabilă debitorilor, care interzice pretinderea de penalități de întârziere sau de daune-interese de către instituția bancară, în situația în care contestația formulată de aceasta din urmă a fost admisă prin hotărâre definitivă. Cu toate acestea, debitorul va fi obligat la plată în cazul în care se aduc probe în sensul că ar fi fost de rea-credință în momentul depunerii notificării de dare în plată.

În final, Legea nr. 52/2020 prevede expres faptul că debitorii care au fost deja executați silit prin vânzarea la licitație a imobilului ipotecat pot și ei să dea în plată imobilul, chiar dacă aceștia nu îl mai dețin. Astfel, dacă prețul de adjudecare nu a acoperit integral suma datorată băncii și debitorul este supus în continuare executării silite prin popriri sau alte forme pentru datoria inițială sau accesoriile acesteia și indiferent de stadiul executării ori de titularul creanței (instituție bancară sau societate de recuperări creanțe), debitorul are dreptul să formuleze notificare de dare în plată. În acest caz, debitorul este iertat de datoria rămasă față de bancă.

Posibilitatea de a solicita adaptarea contractului prin înghețarea cursului valutar este în continuare posibilă. Chiar mai mult, instanța este obligată să dispună adaptarea contractului atunci când darea în plată a imobilului și stingerea integrală a datoriilor este considerată de către instanță ca fiind o măsură prea severă.

Constituționalitatea Legii nr. 77/2016 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 52/2020 a fost confirmată prin Decizia C.C.R. nr. 431 din 17 iunie 2021, prin care Curtea Constituțională a statuat obligația judecătorilor de a dispune cu prioritate adaptarea contractului de credit indiferent de calea procesuală aleasă de consumator pentru a beneficia de efectele legii dării în plată. Ca urmare a acestei decizii recente a Curții, se impune modificarea opticii instanțelor care, până la acest moment, respingeau acțiunile consumatorilor, motivând că aceștia nu urmăreau în realitate efectul de dare în plată.

Astfel, pe viitor, debitorii nu mai trebuie să urmărească transferul proprietății asupra imobilului ipotecat către bancă, fiind suficient să își exprime dorința de adaptare a contractului. În această modalitate, cei împrumutați vor putea negocia cu băncile cursul valutar la care va avea loc plata ratelor de credit, iar în ipoteza în care nu se ajunge la un acord, instanțele vor impune un curs de schimb favorabil consumatorilor.  

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca