Studiu de caz: Anularea definitivă în instanță a unei amenzi de 200.000 lei aplicate nelegal de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în sarcina unui operator economic care a încheiat contracte de prestări servicii cu persoane fizice. Inexistența obligației de a încheia contracte individuale de muncă pentru servicii prestate ocazional de persoanele fizice

avocat Cluj plangere ITM

Avocații Brisc Legal Cluj specializați în dreptul muncii și drept contravențional au obținut o hotărâre definitivă la Tribunalul Cluj, de anulare a unei amenzi în cuantum de 210.000 lei aplicate nelegal de către ITM în sarcina clientului nostru, societează ce activează în sectorul furnizării de servicii logistice. În speță, clientul nostru a oferit servicii de …

Vezi articol

Avocat litigii angajare răspundere. Exonerarea societății de la plata prejudiciului. Respingerea cererii de chemare în garanție pentru neîndeplinirea condițiilor pentru atragerea răspunderii contractuale.

Avocat raspundere accident

Relevanța cazului Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, conform prevederilor articolului 1349 Cod civil, care reglementează răspunderea civilă delictuală. Condițiile angajării răspunderii civile delictuale sunt existența faptei …

Vezi articol

Avocat litigii insolvență Cluj. Contestație față modalitatea de distribuire a fondurilor obținute din lichidare

Contestație împotriva raportului lichidatorului judiciar. Anularea raportului și a planului de distribuție parțială. Obligarea lichidatorului judiciar la refacerea raportului și a planului de distribuție parțială. RELEVANȚA CAZULUI Recuperarea sumelor de la debitorul aflat în insolvență reprezintă prioritatea oricărui creditor. Particularitatea speței rezidă în împrejurarea că sumele ce se doreau a fi recuperate de creditor au …

Vezi articol

Avocat răspundere civilă contractuală. Respingerea cererii de angajare a răspunderii proprietarului pentru imobilul dat în chirie

Chemat în garanție ca urmare a închirierii unui imobil. Inopozabilitatea contractului de subînchiriere încheiat între societatea reclamantă și societatea pârâtă. Neîndeplinirea condițiilor răspunderii civile contractuale față de proprietarul imobilului chematul în garanție. RELEVANȚA CAZULUI Legea conferă părții interesate posibilitatea de a chema în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu …

Vezi articol

Avocat construcții Cluj: respingerea acțiunii în pretenții pentru un prejudiciu cauzat pe șantier

Studiu de caz: acțiune în pretenții întemeiată pe răspundere civilă delictuală derivată din lucrări de construcții. Am obținut pentru client respingerea solicitării de obligare la plata sumei de 78000 lei + accesorii, ca urmare a unui prejudiciu produs pe șantier. Am dovedit că pretenția nu reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă. RELEVANȚA CAZULUI În …

Vezi articol

Avocat recuperare creanțe Cluj. Ordonanță de plată admisă în lipsa unui contract însușit prin semnătură

Ordonanță de plată. Lipsa contractului. Obligarea debitoarei la plata datoriei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. Obligarea debitoarei la plata dobânzii legale penalizatoare de la data scadenței fiecărei facturi și până la plata efectivă a debitului principal.Societatea debitoare a fost obligată la plata cuantumului datorat creditoarei ca urmare a prestării de către aceasta din urmă a unor …

Vezi articol

Avocat plângere contravențională Cluj: Reducerea amenzii aplicate în temeiul Legii nr. 50/1991 de la maximul legal la suma minimă

Aplicarea abuzivă a amenzii maxime prevăzute de lege de către Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii. Lipsa proporționalității dintre fapta săvârșită și sancțiunea aplicată. Societatea a fost sancționată prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de către Direcția Generală Poliția Locală cu amenda maximă prevăzută de Legea nr. 50/1991 în cuantum de 20.000 …

Vezi articol

Avocat societar Cluj: Refuzul asociatului de a lua act de renunțarea la mandatul de administrator

Renunțarea la mandatul de administrator unic. Asociatul unic al societății cu răspundere limitată a refuzat să ia act de renunțarea la mandat a administratorului unic, nu a adoptat o decizie statutară în acest sens și nu a înregistrat  mențiunea privind încetarea calității de administrator în Registrul Comerțului. RELEVANȚA CAZULUI Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate …

Vezi articol

Studiu de caz acțiune pauliană: vânzarea imobilului ipotecat, singurul bun al debitorului, în dauna unui creditor negarantat, nu reprezintă o ipoteză în care sunt îndeplinite condițiile admiterii acțiunii pauliene

Prezentarea situației de fapt În fapt, o persoană fizică, a acordat un împrumut în valoare de 76.000 EUR unei alte persoane fizice, printr-un contract sub semnătură privată. În cuprinsul acestui act nu s-a stipulat nicio clauză care să confere împrumutătorului o garanție reală sau personală în ceea ce privește restituirea sumei de bani, plecând de …

Vezi articol

Avocat Cluj: contestație la legea electorală admisă

Litigiu electoral

Studiu de caz – admiterea contestației la legea electorala Obiectul atins Instanțele de judecată de la nivelul Municipiului Cluj-Napoca au admis contestația formulată de un candidat independent pentru postul de primar al unei localități învecinate, au anulat hotărârea de invalidare emisă de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală (B.E.C.C.) și au dispus admiterea candidaturii petentului la …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca