BRISC LEGAL – avocat Cluj litigiipreferăm și încurajăm soluționarea unui diferend pe cale amiabilă în detrimentul unui litigiu de instanță. Cu toate acestea, în anumite momente inițierea unui demers litigios devine inevitabilă.

Litigii comerciale – avocat litigii comerciale Cluj

Noi asistăm și reprezentăm clienții în toate fazele procesuale ale unui litigiu și în toate ariile specifice comerțului, cum ar fi: situații litigioase ce rezultă din contracte comerciale sau de asigurări, probleme legate de răspunderea vânzătorului sau privind achiziția de bunuri, litigii de drept bancar sau protecția consumatorului (avocat bănci Cluj), răspunderea pentru lucruri sau în domeniul construcțiilor, dispute derivate din contracte de garanție sau drept imobiliar (avocat litigii comerciale Cluj).

Recuperarea creanțelor și executare silită – avocat Cluj recuperări creanțe – avocat Cluj executare silită 

Având la bază o abordare pragmatică și creativă, vă oferim suportul înspre recuperarea de creanțe și debite restante, fie printr-o negociere directă cu debitorii sau pe cale judiciară, prin proceduri simplificate, acțiuni în pretenții sau acțiuni în deschiderea procedurii de insolvență (avocat recuperări creanțe Cluj). Similar, vă protejăm interesele în cadrul procedurilor de executare silită îndreptate împotriva voastră (avocat executare silită Cluj).

Vezi ghidul nostru privind recuperarea creanțelor în România, destinat companiilor internaționale care se confruntă cu debitori rău-platnici din România.

Litigii fiscale – avocat Cluj litigii drept fiscal

Venim în sprijinul vostru cu privire la întreaga paletă de dispute de drept fiscal (impozite directe, indirecte, TVA, taxe, accize, constribuții datorate la bugetele statului) atât în ce privește reprezentarea în fața organelor fiscale cât și, subsecvent, pentru contestarea actelor administrativ-fiscale (avocat fiscal Cluj).

Asistență cu privire la contestarea proceselor verbale de inspecție și a deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale pentru pretinse încălcări privind neplata diferitelor taxe și impozite cum ar fi TVA, impozit pe profit, contribuții sociale, impozit pe venit, taxe locale.

Litigii de drept administrativ – avocat Cluj litigii drept administrativ

Deservim clienții în legătură cu întregul ciclu de viață a actului administrativ (comportament nelegal al autorităților: refuzul la emiterea de autorizații, licențe, aprobări, etc., întârziere la emitere, inexistența răspunsului, analiza legalității diferitelor documente emise de autorități, plângeri prealabile, procedura aprobării tacite a autorizațiilor și avizelor, reprezentarea în cauze de contencios administrativ, inclusiv anularea actelor administrative cu caracter normativ sau contenciosul funcției publice), precum și orice altă problemă conexă (avocat drept administrativ Cluj).

Asistență juridică și reprezentare în privința problemelor legale și litigiilor de urbanism. Vă asistăm în demersurile de revizuire sau anulare a actelor normative locale (hotărâri de consiliu local, plan urbanistic general, regulament local de urbanism).

Litigii de drept imobiliar – avocat Cluj imobiliare

Reprezentăm clienții în fața instanțelor competente în toate litigiile ce derivă din probleme de proprietate imobiliară, cum ar fi litigii complexe ce privesc dreptul de proprietate asupra imobilelor, revendicarea dreptului de proprietate (avocat retrocedări Cluj) în privința imobilelor confiscate abuziv de regimul comunist sau obținerea de despăgubiri, acțiuni de fond funciar (avocat fond funciar Cluj), acțiuni în grănițuire, acțiuni în evacuare, litigii cu constructorii sau în legătură cu dreptul de închiriere. (avocat terenuri Cluj)

Urbanism și mediu – avocat Cluj litigii urbanism

Oferim servicii avocațiale specializate în dreptul urbanismului. Colaborăm cu arhitecți, ingineri și topografi pentru a fundamenta soluțiile noastre juridice cu expertiza tehnică necesară.  Vă oferim suportul în obținerea autorizației de construire fie prin reprezentarea pe lângă autoritățile locale, fie pe cale judiciară, prin obligarea Primarului la emiterea autorizației de construire. (avocat urbanism Cluj)

Expertiza noastră include anularea hotărârilor de consiliu local din materia urbanismului, anularea prevederilor din planurile de urbanism sau regulamentul local de urbanism, obținerea de derogări de la regimul de construire, obținerea de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin comportamentul autorității sau determinat de întârziere. (avocat autorizații Cluj)

Venim în întâmpinarea problemelor voastre derivate din dreptul urbanismului și mediului: anulări de PUZ-uri, PUD-uri, avize și acorduri de mediu, certificate de urbanism, descărcări de sarcină arheologică, autorizații de desființare sau construire, exproprieri, demolări de construcții ridicate cu încălcarea prevederilor legale, etc..

Vă oferim suport legal în contestarea amenzilor impuse de autorități pentru pretinse încălcări ale legislației incidente în domeniul construcțiilor (avocat litigii construcții Cluj).

Dispute societare – avocat Cluj litigii între profesioniști

Analiză pre-litigioasă a hotărârilor societare, precum și a comportamentului organelor de conducere sau a reprezentanților societății. Asistarea clienților în toate fazele de negociere în vederea soluționării disputelor societare prin tranzacții extrajudiciare. Reprezentarea asociaților și acționarilor și a reprezentanților organelor de conducere într-o gamă largă de litigii societare precum: dispute între asociați/acționari, anularea hotărârilor societare, anularea înregistrărilor efectuate la Registrul Comerțului, protecția acționarilor minoritari, opoziții la hotărâri societare, atragerea răspunderii personale a administratorilor și directorilor. (avocat Cluj litigii firme)

Litigii de dreptul concurenței

Consiliem și asistăm clienții în probleme legate de concurență, atât cu ocazia inspecțiilor inopinate cât și în fața Consiliului Concurenței sau, subsecvent, în cadrul demersurilor procesuale de contestare a deciziilor de sancționare. Vă putem asista în obținerea de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat printr-o încălcare a regulilor de concurență de la nivel național sau de la nivelul UE.

Litigii de muncă – avocat Cluj litigii dreptul muncii

Asistență juridică și reprezentare în faza pre-litigioasă și litigioasă a angajatorilor, angajaților și persoanelor aflate în poziții de management în fața instanțelor pentru probleme ce derivă din dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale (respectarea drepturilor conferite prin contractul individual sau colectiv de muncă, nerespectarea de clauze specifice contractului individual de muncă, defăimare, încălcarea clauzelor de neconcurență, însușirea fără drept a secretelor comerciale, protecția drepturilor de proprietate intelectuală a angajatorului concediere nelegală sau abuzivă, discriminare, hărțuire sexuală și calomnie, recuperarea drepturilor salariale restante). (avocat concediere Cluj)

Venim în întâmpinarea voastră în legătură cu litigii derivate din calitatea de funcționar public.

Litigii succesorale și de dreptul familiei – avocat Cluj succesiune – avocat Cluj divorț

Vă putem rerezenta în privința litigiilor și partajelor succesorale (avocat succesiuni Cluj),  precum și în dispute de dreptul familiei, cum ar fi: divorțuri, custodia și locuința minorului, pensia de întreținere, partajul bunurilor între soți, convenții matrimoniale la casătorie, aplicarea regimului separației de bunuri (avocat divorț Cluj).

Angajarea răspunderii delictuale – avocat Cluj litigii despăgubiri

Competența noastră se extinde și asupra tuturor situațiilor de angajare a răspunderii civile delictuale (avocat daune despăgubiri Cluj). Asistăm victimele în cadrul întregului proces de despăgubire a prejudiciului suferit (încheierea de tranzacții cu vinovații sau asigurătorii, obținerea despăgubirilor pe cale judiciară). Vă putem reprezenta în litigii ce derivă din malpraxis (avocat malpraxis Cluj), răspunderea furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și medicamente, accidente auto (avocat accidente rutiere Cluj), răspunderea pentru lucruri, răspunderea pentru prejudiciul cauzat de defectele produselor, etc. De asemenea, putem să vă asistăm cu constituirea ca parte civilă într-un proces penal și obținerea subsecventă a despăgubirii în această modalitate.