Avocat despăgubiri ANRP Cluj. Soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ

Obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ format în baza Legii nr. 10/2001. Reducerea timpului de așteptare până la obținerea despăgubirilor pentru un imobil din Cluj-Napoca preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

RELEVANȚA CAZULUI

Problema măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România este și în prezent una de actualitate. Distinct de aspectul micșorării nefundamentate a cuantumului despăgubirilor de către autoritate, în practică se întâlnește în continuare soluționarea extrem de lentă sau chiar pasivitatea în soluționarea dosarelor administrative.

SINTEZA STĂRII DE FAPT

În fapt, prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună soluționarea cu prioritate a dosarului reclamantelor, persoane îndreptățite la restituirea prin echivalent a imobilului preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

În 2018, antecesorul reclamantelor a obținut cu asistența unui avocat specializat în dosare cu ANRP, într-un litigiu de instanță, obligarea comisiei locale de fond funciar și a comisiei județene de fond funciar la emiterea deciziei de acordare a măsurilor compensatorii prin puncte pentru terenul situat în vecinătatea aeroportului din Cluj-Napoca. În considerarea împrejurării că antecesorul reclamantelor a decedat ulterior pronunțării acestei soluții, reclamantele în calitate de moștenitori, asistate de echipa noastră de avocați specializați în litigii de despăgubiri ANRP, au continuat demersurile în vederea valorificării măsurilor compensatorii și a emiterii cu celeritate a deciziei de acordare a despăgubirii.

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA CAZULUI

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România instituie un termen de soluționare al dosarelor de 60 de luni, respectiv de 36 luni pentru dosarele de fond funciar.

Cu toate acestea, echipa de avocați Brisc Legal a constatat și demonstrat instanței de fond că, față de aceste termene, dispozițiile legale instituie și situații de excepție în care dosarele de restituire se impun a fi soluționate cu prioritate. Astfel, avocații de litigii privind obținere despăgubiri și retrocedare, au arătat instanței că se vor soluționa cu prioritate acele dosare în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat completarea dosarului cu documente precum și atunci când printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă/definitivă, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită, reclamantele regăsindu-se în cea de a doua ipoteză.

În plus, prin modificarea de acțiune, s-a solicitat în subsidiar față de pretenția inițială de a obliga Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului motivată de existența unei hotărâri definitive și irevocabile obținute de antecesorul reclamantelor, obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului motivat de faptul că aceasta a solicitat completarea dosarului cu documente.

Deși Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a invocat excepția prematurității cererii de chemare în judecată, în considerarea argumentelor dezvoltate de Brisc Legal – avocați despăgubiri ANRP prin care am arătat că s-a solicitat obligarea Comisiei la soluționarea cu prioritate, iar nu obligarea la emiterea deciziei de compensare prin puncte, instanța a respins excepția.

În acest sens, echipa de avocați Brisc Legal a dovedit îndeplinirea condițiilor privind soluționarea cu prioritate a dosarului și a obținut obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului.

SOLUȚIA TRIBUNALULUI CLUJ

În acord cu cele susținute de echipa de avocați ANRP, Tribunalul Cluj, preluând considerentele dezvoltate în susținerea pretențiilor reclamantelor, a apreciat că reclamantele se află în situaţia de excepţie reglementată de Legea nr. 165/2013 și a reținut obligaţia actuală a Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului. În fine, instanța a apreciat în mod temeinic că reclamantele au dreptul de a le fi soluționat dosarul cu prioritate în interiorul termenului de 36 luni prevăzut Legea nr. 165/2013.

SUSȚINEREA CAZULUI ÎN FAȚA CURȚII DE APEL CLUJ

Față de soluția primei instanțe, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a formulat apel prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată a reclamantelor, motivat de faptul că cererea reclamantelor ar fi prematură, excepție invocată și la fondul cauzei.

În apărare, echipa de avocați de restituiri imobile a învederat instanței că Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, prin memoriul de apel formulat, nu a dezvoltat nicio critică punctuală relativ la netemeinicia sentinței prin care a fost obligată la soluționarea cu prioritate a dosarului și a omis în mod deliberat să dea efectivitate prevederilor Legii nr. 165/2013 care reglementează situațiile de excepție în care dosarul va fi soluționat cu prioritate în interiorul termenului de 36 de luni.

SOLUȚIA DEFINITIVĂ A CURȚII DE APEL CLUJ

În acord cu argumentele elaborate de avocații Brisc Legal specializați în litigii cu ANRP, prin hotârârea pronunțată de Curtea de Apel Cluj, s-a respins ca neîntemeiat apelul formulat de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca