Avocat construcții Cluj: respingerea acțiunii în pretenții pentru un prejudiciu cauzat pe șantier

Studiu de caz: acțiune în pretenții întemeiată pe răspundere civilă delictuală derivată din lucrări de construcții. Am obținut pentru client respingerea solicitării de obligare la plata sumei de 78000 lei + accesorii, ca urmare a unui prejudiciu produs pe șantier. Am dovedit că pretenția nu reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă.

RELEVANȚA CAZULUI

În activitatea exercitată de profesioniști în domeniul construcțiilor, sunt frecvente cazurile în care societățile se confruntă cu imputarea unor prejudicii pentru care nu sunt răspunzătoare. Pentru a evita angajarea răspunderii civile în absența unor probe concludente, legea a instituit principiul potrivit căruia cel care face o susținere în cursul unui proces trebuie să o dovedească. Judecătorul nu poate rezolva litigiul pe baza simplelor afirmații ale reclamantului, convingerea trebuind să fie formată în baza unor probe clare, efectiv administrate în cauză. Astfel, obligația de a dovedi îndeplinirea cumulativă a condițiilor răspunderii civile delictuale este în sarcina reclamantului.

SINTEZA STĂRII DE FAPT

În fapt, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, societatea reclamantă a solicitat obligarea societății pârâte asistate de avocații Brisc Legal specializați în litigii între profesioniști, la plata sumei de 78000 lei și a dobânzii legale penalizatoare, arătând că în anul 2019, în urma unor lucrări efectuate de către pârâtă în municipiul Oradea, aceasta a avariat o magistrală de apă, cauzându-se un prejudiciu determinat de valoarea reparațiilor necesare. În acest sens, societatea reclamantă a încheiat procesul-verbal de constatare a avariilor, în baza căruia s-a emis devizul de lucrări şi factura, transmisă pârâtei. Ulterior, societatea reclamantă a fost emis notificarea prin care pârâta a fost înştiinţată că figurează cu un debit în valoare de 78000 lei, reprezentând prejudiciul cauzat și dobânda aferentă, ce trebuie achitată în termen de 15 zile.

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA CAZULUI

SUSȚINEREA CAZULUI ÎN FAȚA JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA – FOND

Echipa de avocați Brisc Legal a obținut respingerea ca neîntemeiate a pretențiilor societății reclamante, arătând că aceasta nu face dovada prejudiciului solicitat. În fundamentarea soluției de respingere a pretențiilor societății reclamante, am arătat că procesul-verbal încheiat de aceasta nu comportă semnătura pârâtei, astfel că nu poate reprezenta izvor al obligaţiei de plată.

Distinct de neconcordanțele referitoare la data întocmirii procesului-verbal de constatare a pretinsului prejudiciului, am arătat instanței că acesta a fost completat şi la rubrica privind recunoaşterea faptei, deşi procesul-verbal nu a fost însuşit de societatea pârâtă, fiind un act unilateral al reclamantei.

În ceea ce privește existența și întinderea prejudiciului, am arătat că valoarea acestuia a fost stabilită arbitrar de reclamantă. Tipul lucrării, unitatea de măsură, cantitatea și preţul trecute în lista de lucrări au fost determinate după libera apreciere a reclamantei, independent de existenţa unor înscrisuri de natură a certifica aceste evaluări.

Am contestat și caracterul cert al creanţei, întrucât cantităţile şi valorile materialelor au fost stabilite unilateral de reclamantă, iar între părți nu a existat un contract ori alt tip de acord. Astfel, trebuie subliniat că societatea pârâta executa lucrări de construcții pe șantier în baza unui contract încheiat cu altă persoană decât cea pretins prejudiciată.

SOLUȚIA JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA

În acord cu cele susținute de echipa de avocați specializați în răspundere civilă delictuală, Judecătoria Cluj-Napoca a apreciat că prejudiciul invocat de societatea reclamantă este bazat doar pe înscrisuri ce emană exclusiv de la reclamantă şi nu există nicio probă obiectivă cu privire la modul în care a fost determinat cuantumul lui, respectiv cum au fost stabilite valorile indicate.

Instanța a reținut că atât timp prejudiciul nu este unul cert, în sarcina pârâtei nu există nici o obligaţie de plată, astfel că nu se poate calcula o eventuală dobândă. În fine, Judecătoria Cluj-Napoca a respins ca neîntemeiate pretențiile reclamantei, constatând că nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale.

Față de această soluție, societatea reclamantă a formulat apel.

SUSȚINEREA CAZULUI ÎN FAȚA TRIBUNALULUI SPECIALIZAT CLUJ

Prin apelul formulat, societatea reclamantă a criticat soluția Judecătoriei Cluj-Napoca, solicitând admiterea apelului și modificarea în totalitate a hotărârii atacate, apreciind că instanța de fond în mod greșit nu a obligat societatea pârâtă la plata prejudiciului și a dobânzii aferente.

În apărarea societății pârâte, am arătat în fața Tribunalului Specializat Cluj că reclamantă nu a formulat critici punctuale referitoare la hotărârea Judecătoriei Cluj-Napoca, fiind doar nemulțumită de soluția pronunțată și de interpretarea dată de către judecătorul fondului bazei factuale. Am solicitat respingerea ca neîntemeiat a apelului, în considerarea faptului că societatea reclamantă nu a făcut nici în această etapă procesuală dovada îndeplinirii condițiilor privind angajarea răspunderii civile delictuale a societății pârâte.

SOLUȚIA TRIBUNALULUI SPECIALIZAT CLUJ

În acord cu argumentele elaborate de avocații Brisc Legal specializați în litigii între profesioniști și derivate din lucrări de construcții, prin hotârârea pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, s-a respins ca nefondat apelul formulat de societatea reclamantă.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca