Avocat dezvoltări imobiliare Cluj – abținerea / refuzul consilierilor locali la votul unei documentații de urbanism trebuie motivat. Obligarea pe cale judiciară la reanalizarea acesteia

Studiu de caz anulare HCL prin care s-a respins aprobarea documentației PUD 

Admiterea cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat anularea unei HCL de respingere a PUD în vederea construirii unor imobile în Apahida dat fiind caracterul nemotivat al voturilor consilierilor locali de respingere sau abținere.

Deși Tribunalul Cluj a dispus în primă instanță inclusiv obligarea consiliului local la emiterea hotărârii de aprobare a documentației PUD, Curtea de Apel Cluj a casat această parte din hotărâre reținând că instanța nu se poate substitui autorității locale în derularea analizei cu privire legalitatea documentației de urbanism.

Relevanța cazului

Raportat la raționamentul dezvoltat de Curtea de Apel Cluj în această speță, se impune a sublinia că nu trebuie exclusă de plano posibilitatea obținerii unei hotărâri judecătorești de obligare a autorității la aprobarea unei documentații de urbanism, dar pentru a se obține o asemenea soluție se impune ca fie refuzul autorității locale să aibă la bază exclusiv motive care se încadrează în limitele competenței instanței (ex. refuzul are la bază motive de drept ce urmează a fi cenzurate de instanță), fie ca în ipoteza unui refuz nejustificat să se administreze probe (eventual expertiză tehnică judiciară) din care să reiasă legalitatea, inclusiv din perspectivă tehnică, a documentației de urbanism.

Avocat imobiliar și construcții Cluj: prezentarea cazului

În fapt, proprietarul unui imobil teren și construcție, a solicitat Consiliului Local al Com. Apahida adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) în vederea construirii unor imobile de locuințe colective P+2E+M, împrejmuire, amenajări exterioare și branșamente.

Necesitatea adoptării unei HCL a rezultat din mențiunile cuprinse în Certificatul de urbanism emis în scopul demolării construcției existente. Totodată potrivit acestui certificat, destinația terenului în discuție, stabilită prin PUG al Com. Apahida, este de locuințe și funcțiuni complementare, fiind încadrat în UTR Le1, stabilindu-se necesitatea elaborării unui PUD în scopul autorizării lucrărilor de construcții.

Solicitarea proprietarului în ceea ce privește aprobarea PUD a fost respinsă prin hotărâre a consiliului local. Împotriva acestei soluții negative, s-a formulat o plângere prealabilă în condițiile stabilite de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cale de atac ce a fost respinsă de autoritatea locală.

Preluarea cazului de echipa Brisc Legal Cluj

Prin urmare, proprietarul a decis formularea unei acțiuni în justiție împotriva refuzului nejustificat al autorității publice de a soluționa favorabil cerea de aprobare a PUD în vederea construirii imobilelor, apelând la expertiza avocaților specializați în litigii de urbanism.

Instanțele judecătorești de la nivelul Mun. Cluj-Napoca au dat câștig de cauză reclamantului și au anulat HCL prin care s-a respins PUD, ca fiind nelegală.

Tribunalul Cluj a reținut că hotărârea autorității locale nu cuprinde motivele care au stat la baza adoptării respectivului act administrativ.

Totodată, motivarea actului administrativ contestat era cu atât mai necesară cu cât votul negativ a fost acordat în contextul în care nu au reieșit încălcări ale actelor administrative în vigoare, incidente în chestiunea supusă dezbaterii și prin urmare refuzul aprobării a planului urbanistic de detaliu, necesar construirii, ar fi trebuit temeinic fundamentat.

De asemenea, în contextul în care respingerea documentației de urbanism s-a realizat prin neîntrunirea numărului de voturi necesare, apare cu evidență că abținerea de la vot a consilierilor locali (atitudine contabilizată ca vot negativ) nu poate constitui, în sine, o motivare a respingerii PUD, în condițiile în care votul nu reprezintă decât rezultatul unei deliberări care are la bază un raționament construit pe argumente, care ar trebui să se regăsească în cuprinsul actului administrativ.

Dispozițiile Instanței

Instanța a constatat că nemotivarea HCL de respingere face ca pe de-o parte destinatarul acesteia să nu fie în măsură a cunoaște motivele care au stat la baza respingerii cererii sale, iar pe de altă parte face imposibil controlul instanței asupra legalității și temeiniciei refuzului de adoptare a PUD.

Tribunalul Cluj a constatat faptul că refuzul nejustificat al Consiliului Local al Com. Apahida de a adopta hotărârea de aprobare a PUD solicitat de reclamant în vederea construirii reprezintă o conduită nelegală în accepțiunea art. 2, lit. i din Legea nr. 554/2004. Astfel, refuzul de a rezolva favorabil cererea s-a materializat într-un exces de putere din partea autorității locale.

Mergând mai departe, prin raportare la caracterul de plină jurisdicție consacrat de art. 18 din Legea nr. 554/2004, Tribunalul Cluj a reținut că reclamantul nu solicită prin documentația PUD derogări de la Planul urbanistic general al com. Apahida și că documentația apare ca fiind completă în raport de mențiunile cuprinse în certificatul de urbanism.

În consecință, instanța a dispus inclusiv obligarea consiliului local la adoptarea unei hotărâri de aprobare a documentației PUD.

Recursul și dispozițiile finale

Cu toate acestea, în calea de atac a recursului Curtea de Apel Cluj a modificat parțial soluția, respectiv exclusiv sub aspectul obligării autorității locale la aprobarea documentației PUD.

Astfel, s-a reținut că instanța de judecată nu se poate substitui unei autorități administrative în analiza cererii făcute și nici să considere cererea ca îndeplinind condițiile prevăzute de lege doar prin raportare la avizul pozitiv ale unei comisii de specialitate, urmând ca autoritatea locală să nu mai poate refuza nemotivat aprobarea documentației PUD și să o analizeze pe fond, din prisma legalității acesteia. Vezi toate ariile de practică și litigiile acoperite de cabinetul de avocatură Brisc Legal Cluj-Napoca. Pentru detalii, întrebări și asistență juridică, nu ezita să ne contactezi.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca