Articole și studii de caz.

Avocat dreptul muncii. Răspunderea patrimonială a salariatului. Obligarea salariatului la plata către angajator a prejudiciului cauzat ca urmare a neexecutării corespunzătoare a sarcinilor de serviciu.

Avocat muncii Cluj

RELEVANȚA CAZULUI Dreptul muncii reprezintă un ansamblu de norme juridice cu un obiect specific de reglementare, relațiile sociale de muncă. Normele pe care un salariat le poate încălca sunt fie cele legale, dispozițiile din regulamentul intern, dispozițiile din contractul individual de muncă, dispozițiile din contractul colectiv de muncă, ordinele si dispozițiile conducătorilor ierarhici. Unul dintre aspectele care prezintă dificultate …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: limitele exercitării dreptului consilierilor locali de a se abține la vot. Obligarea la emiterea unei hotărâri motivate privind documentația PUZ

RELEVANȚA CAZULUI Refuzul nejustificat de a soluționa o cerere este în mod expres reglementat de dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ca fiind exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane. Aceeași lege prevede că este asimilat refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului administrativ emis …

Vezi articol

Avocat succesiuni Cluj. Respingerea cererii privind nulitatea testamentului

Anulare testament autentic. Lipsa discernământului la încheierea testamentului. Nulitatea absolută a testamentului. Mențiuni nereale în cuprinsul testamentului autentic. Motive noi în apel. Rolul activ al judecătorului în aflarea adevărului RELEVANȚA CAZULUI Testamentul reprezintă ultimul act de voință al defunctului, fiind actul juridic prin care se poate deroga de la regulile devoluțiunii legale. Ca orice alt …

Vezi articol

Avocat litigii insolvență Cluj. Contestație față modalitatea de distribuire a fondurilor obținute din lichidare

Contestație împotriva raportului lichidatorului judiciar. Anularea raportului și a planului de distribuție parțială. Obligarea lichidatorului judiciar la refacerea raportului și a planului de distribuție parțială. RELEVANȚA CAZULUI Recuperarea sumelor de la debitorul aflat în insolvență reprezintă prioritatea oricărui creditor. Particularitatea speței rezidă în împrejurarea că sumele ce se doreau a fi recuperate de creditor au …

Vezi articol

Avocat drept civil Cluj. Accesiune imobiliară artificială

RELEVANȚA CAZULUI Acest studiu de caz prezintă relevanță atât din perspectiva aplicării în timp a legii civile cât și în din perspectiva aplicării dispozițiilor referitoare la prescripție. Totodată, sunt importante regulile de procedură care reglementează obligația reclamantului de a își proba propriile pretenții prin dovezi care să fundamenteze susținerile expuse în cererea de chemare în …

Vezi articol

Avocat despăgubiri ANRP Cluj. Soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ

Obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ format în baza Legii nr. 10/2001. Reducerea timpului de așteptare până la obținerea despăgubirilor pentru un imobil din Cluj-Napoca preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. RELEVANȚA CAZULUI Problema măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin …

Vezi articol

Avocat răspundere civilă contractuală. Respingerea cererii de angajare a răspunderii proprietarului pentru imobilul dat în chirie

Chemat în garanție ca urmare a închirierii unui imobil. Inopozabilitatea contractului de subînchiriere încheiat între societatea reclamantă și societatea pârâtă. Neîndeplinirea condițiilor răspunderii civile contractuale față de proprietarul imobilului chematul în garanție. RELEVANȚA CAZULUI Legea conferă părții interesate posibilitatea de a chema în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu …

Vezi articol

Avocat construcții Cluj: respingerea acțiunii în pretenții pentru un prejudiciu cauzat pe șantier

Studiu de caz: acțiune în pretenții întemeiată pe răspundere civilă delictuală derivată din lucrări de construcții. Am obținut pentru client respingerea solicitării de obligare la plata sumei de 78000 lei + accesorii, ca urmare a unui prejudiciu produs pe șantier. Am dovedit că pretenția nu reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă. RELEVANȚA CAZULUI În …

Vezi articol

Avocat recuperare creanțe Cluj. Ordonanță de plată admisă în lipsa unui contract însușit prin semnătură

Ordonanță de plată. Lipsa contractului. Obligarea debitoarei la plata datoriei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. Obligarea debitoarei la plata dobânzii legale penalizatoare de la data scadenței fiecărei facturi și până la plata efectivă a debitului principal.Societatea debitoare a fost obligată la plata cuantumului datorat creditoarei ca urmare a prestării de către aceasta din urmă a unor …

Vezi articol

Avocat plângere contravențională Cluj: Reducerea amenzii aplicate în temeiul Legii nr. 50/1991 de la maximul legal la suma minimă

Aplicarea abuzivă a amenzii maxime prevăzute de lege de către Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii. Lipsa proporționalității dintre fapta săvârșită și sancțiunea aplicată. Societatea a fost sancționată prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de către Direcția Generală Poliția Locală cu amenda maximă prevăzută de Legea nr. 50/1991 în cuantum de 20.000 …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca