Avocat societar Cluj: Refuzul asociatului de a lua act de renunțarea la mandatul de administrator

Renunțarea la mandatul de administrator unic. Asociatul unic al societății cu răspundere limitată a refuzat să ia act de renunțarea la mandat a administratorului unic, nu a adoptat o decizie statutară în acest sens și nu a înregistrat  mențiunea privind încetarea calității de administrator în Registrul Comerțului.

RELEVANȚA CAZULUI

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute în legea societăților. Administratorul nu poate invoca față de terți încetarea mandatului în lipsa efectuării formalităților de publicitate, în conformitate cu legea. Speța este de interes, întrucât se întâmplă ca administratorii societăților să se confrunte cu situații în care sunt nevoiți ori doresc să renunțe la mandatul societății pe care o administrează, efectuând toate demersurile legale în vederea notificării asociaților în acest sens, fără ca aceștia din urmă să procedeze la demararea formalităților necesare pentru a lua act de renunțarea administratorului la mandat și a înregistra mențiunea aferentă în Registrul Comerțului, pentru a se asigura opozabilitatea încetării mandatului.

SINTEZA STĂRII DE FAPT

În fapt, reclamantul a fost numit ca administrator al societății cu răspundere limitată în anul 2014. Acesta a decis în cursul anului 2019 renunțarea la mandatul de administrator și a notificat această împrejurare asociatului unic, conform prevederilor legale.

Odată cu notificarea transmisă, administratorul i-a solicitat asociatului unic adoptarea unei decizii prin care acesta din urmă să ia act de încetarea mandatului și să procedeze la descărcarea de activitate, în vederea asigurării opozabilității față de terți a încetării reprezentării societății. Asociatul unic a confirmat că acceptă renunțarea la mandat și că va întreprinde toate demersurile care se impun. Cu toate acestea, ulterior confirmării, asociatul unic a rămas în pasivitate și nu a efectuat demersuri pentru a opera în Registrul Comerțului modificarea referitoare la administrarea societății în sensul radierii mențiunii privind calitatea reclamantului și numirea unui nou administrator.

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA CAZULUI

Asociatul unic are obligația de a proceda la îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin conform legii societăților. Suplimentar obligației de a lua act de încetarea calității de administrator, în considerarea aspectului că reclamantul era unicul administrator al societății, se impunea și numirea unui nou administrator. Cel mai important aspect este operarea modificărilor privind mențiunile cuprinse în Registrul Comerțului, în sensul radierii mențiunii privind calitatea de administrator a reclamantului, pentru a asigura opozabilitatea față de terț a încetării mandatului.

SOLUȚIA TRIBUNALULUI SPECIALIZAT CLUJ

Preluând raționamentul dezvoltat în motivarea acțiunii, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamant și a constatat că a încetat calitatea de administrator al societății pârâte, dispunând menţionarea hotărârii în registrul comerţului la data la care devine definitivă.

Instanța a apreciat că din cuprinsul denunţării mandatului rezultă că reclamantul a renunţat la calitatea sa de mandatar, nefiind înregistrată nicio menţiune în acest sens şi în registrul comerţului. Reclamantul a comunicat asociatului unic al societăţii decizia sa împreună cu solicitarea de proceda la descărcarea de gestiune a administratorului şi de a desemna un nou administrator. Deoarece asociatul unic al pârâtei nu a adoptat o hotărâre prin care să ia act de încetarea mandatului şi în baza căreia să se poată face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului, acțiunea reclamantului este întemeiată. În considerarea faptului că mandatul încetează prin renunţarea mandatarului la mandat şi că reclamantul, prin demisia sa, a renunţat la această calitate, instanța a reținut că reclamantul a pierdut calitatea de administrator şi nu mai poate îndeplini acte de administrare a activităţii societății pârâte.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca